Zâriyât Suresi Meali

Araçları Göster/Gizle
Suat Yıldırım Meali
 1. Fatiha sûresi

 2. Bakara sûresi

 3. Âl-i İmran sûresi

 4. Nisâ sûresi

 5. Mâide sûresi

 6. En'âm sûresi

 7. A'râf sûresi

 8. Enfal sûresi

 9. Tevbe sûresi

 10. Yûnus sûresi

 11. Hûd sûresi

 12. Yusuf sûresi

 13. Ra'd sûresi

 14. İbrâhim sûresi

 15. Hicr sûresi

 16. Nahl sûresi

 17. İsrâ sûresi

 18. Kehf sûresi

 19. Meryem sûresi

 20. Tâhâ sûresi

 21. Enbiyâ sûresi

 22. Hac sûresi

 23. Mü´minûn sûresi

 24. Nur sûresi

 25. Furkân sûresi

 26. Şuarâ sûresi

 27. Neml sûresi

 28. Kasas sûresi

 29. Ankebût sûresi

 30. Rûm sûresi

 31. Lokmân sûresi

 32. Secde sûresi

 33. Ahzâb sûresi

 34. Sebe' sûresi

 35. Fâtır sûresi

 36. Yâsîn sûresi

 37. Sâffât sûresi

 38. Sâd sûresi

 39. Zümer sûresi

 40. Mü´min sûresi

 41. Fussılet sûresi

 42. Şûrâ sûresi

 43. Zuhruf sûresi

 44. Duhân sûresi

 45. Câsiye sûresi

 46. Ahkâf sûresi

 47. Muhammed sûresi

 48. Fetih sûresi

 49. Hucurât sûresi

 50. Kâf sûresi

 51. Zâriyât sûresi

 52. Tûr sûresi

 53. Necm sûresi

 54. Kamer sûresi

 55. Rahmân sûresi

 56. Vâkı'a sûresi

 57. Hadîd sûresi

 58. Mücâdile sûresi

 59. Haşr sûresi

 60. Mümtehine sûresi

 61. Saff sûresi

 62. Cum'a sûresi

 63. Münâfikûn sûresi

 64. Teğâbûn sûresi

 65. Talâk sûresi

 66. Tahrîm sûresi

 67. Mülk sûresi

 68. Kalem sûresi

 69. Hâkka sûresi

 70. Meâric sûresi

 71. Nûh sûresi

 72. Cin sûresi

 73. Müzemmil sûresi

 74. Müddesir sûresi

 75. Kıyâmet sûresi

 76. İnsân sûresi

 77. Mürselât sûresi

 78. Nebe sûresi

 79. Nâziât sûresi

 80. Abese sûresi

 81. Tekvir sûresi

 82. İnfitâr sûresi

 83. Mutaffifin sûresi

 84. İnşikâk sûresi

 85. Bürûc sûresi

 86. Târık sûresi

 87. A'lâ sûresi

 88. Gâşiye sûresi

 89. Fecr sûresi

 90. Beled sûresi

 91. Şems sûresi

 92. Leyl sûresi

 93. Duhâ sûresi

 94. İnşirâh sûresi

 95. Tîn sûresi

 96. Alâk sûresi

 97. Kadir sûresi

 98. Beyyine sûresi

 99. Zilzâl sûresi

 100. Âdiyât sûresi

 101. Kâria sûresi

 102. Tekâsür sûresi

 103. Asr sûresi

 104. Hümeze sûresi

 105. Fîl sûresi

 106. Kureyş sûresi

 107. Mâûn sûresi

 108. Kevser sûresi

 109. Kâfirûn sûresi

 110. Nasr sûresi

 111. Tebbet sûresi

 112. İhlâs sûresi

 113. Felak sûresi

 114. Nas sûresi

Meal Oku
Meal
Kur'an Mealinde Ara
Arama Yapılacak Bölüm
Sûre Hakkında
Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. Adını ilk âyetinde geçen kelimeden almıştır. Bu sûre-i şerife kâinatta cereyan eden bazı muazzam işlere veya onlara müvekkel kılınan melaikeye dikkat çekip, kasem ederek başlar. Kur’ân’ın ilk muhatapları olan Mekkelilerden birçoğunun dini yalanladıklarını, onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini, diğer taraftan müminlerin istikbalini, daha sonra Allah’ın kudret, hikmet ve birliğine dair bazı delilleri, bazı resullerin kısa kıssalarını ele alır, cin ve insin yaratılışının esas maksadının kulluk olduğunu bildirerek sona erer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. O tozutup savuran (rüzgârlara)

2. Yağmur yüklenen bulutlara,

3. Kolayca akıp giden (yıldızlar, bulutlar vb.) şeylere,

4. Emirleri, rızıkları, yağmurları vb. şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,

5. Size vâd olunan diriliş elbette gerçektir.

6. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.

7-8. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için! Siz tam bir çelişki içindesiniz.

9. Oysa bu dâvetten, ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçebilir.

Dünyadaki insanların farklı inançlarından bahsederken gökyüzünün çeşitli yollarına ve yörüngelerine yemin edilmesi, bir benzetme yapma gayesine de yönelik olabilir. Yani gökte yıldız kümeleri ve bulutlar nasıl farklı farklı ise, siz yerdeki insanlar da çeşit çeşit inançlara sahipsiniz. Demek ki insanlara gerçeği bildiren vahyin gelmesi mutlaka gereklidir. En ufak zerreden en büyük güneşlere kadar her şeyin nizama bağlı olduğu bir kâinatta, insan gibi bir varlığın nizamsız kalması nasıl mümkün olabilir? Her şey birçok gayeye göre yaratılmışken insan gibi mükemmel varlığın gayesiz, başıboş kalması nasıl mümkün olabilir? Burada şöyle bir incelik vardır: Âhireti inkâr edenler "çürüyüp, toz toprak olacağız, zerrelerimiz havada uçuşacak, bundan sonra bedenimiz nasıl olur da birleşebilir?" diyorlardı. Oysa dünyadaki sular güneşin ısısıyla buharlaşarak zerreler halinde bir araya gelip sıkışmış bulutlar oluşturmakta sonra yeryüzüne damlalar halinde geri dönmektedirler. Her gün bunları gerçekleştiren ilahî kudretin İnsanların vücutlarının dağılmış zerrelerini hava, su ve toprağın içinden toplayıp bir araya getiremeyeceği iddia edilebilir mi? Toz zerreleri, su buharları ve yağmur bulutlarından bahseden ilk üç âyet, buna işaret eder gibidir.

10-12. O kahrolası yalancılar sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek: "Ne zaman o hesap günü?" diye sorarlar.

13. O gün, onların ateşin üzerinde fokurdayacakları gündür!

14. Onlara: "Tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini! İşte gelmesi için can attığınız azap!" denilir.

15. Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

16. Rab'lerinin kendilerine verdiği mükâfatları almaktadırlar. Çünkü onlar, daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.

17. Geceleri az uyurlardı.

18. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.

19. Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

20-22. Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâla görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.

23. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu vaad, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.

24. Sahi! İbrâhimin şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?

25. Onlar yanına varınca: "Selam!" dediler. O da: "Size de Selam!" diye cevap verdi, ama içinden: "Bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşaallah!" dedi. [15,51; 4,86; 11,69]

26-27. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup "buyurmaz mısınız?" diye ikram etti. [11,69]

28. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. "Korkma!" dediler ve ona büyüdüğünde âlim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. [11,70-73; 15,52]

29. Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak: "Vay başıma gelene! Ben kısır bir kocakarı iken mi doğuracağım!" diye çığlık attı.

30. Onlar, hanımına: "Evet, Rabbin böyle buyurdu," dediler. "O, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir."

31. İbrâhim: "Peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim ey değerli elçiler?" dedi.

32-34. "Biz" dediler, "Suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik."

35. Derken, oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik.

36. Ama orada, bir hane dışında, Biz'e itaat eden aile bulamadık.

37. Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için, orada bir alâmet bıraktık.

Burada Ölü Deniz (Lût Gölü) kasd edilmektedir. Bu gölün güney kısmı, büyük bir felâketin izlerini bu gün bile taşımaktadır. Uzmanların tahminlerine göre Lût kavminin büyük şehri, şiddetli depremden dolayı yer altına gömülmüş, üzerini de Lût gölünün suları basmış olmalıdır. Batma zamanı da, M. Ö. iki bin yıl kadar öncesine yerleştirilmektedir ki bu da Hz. İbrâhim ve Hz. Lût (a.s.)'ın yaşadığı zamana rastlamaktadır. Lût gölünün "Ellisan" adlı yarımada görünümündeki bölümü güneyde bulunmakta ve daha sonra meydana geldiği anlaşılmaktadır. Eski Lût gölünün bu yarımadanın kuzeyine kadar görülen tarihi kalıntıları, güneydeki kalıntılardan çok farklıdır. İşte bundan dolayı, önceleri güney kısmının bu göl yüzeyinden yüksekte olduğu, daha sonra batarak o gölün altına gömüldüğü tahmin edilmektedir.

38. Mûsâ'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu âşikâr bir delille (mûcize ile) Firavun'a göndermiştik.

39. O vargücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve "Mûsâ, ya bir büyücü, ya da bir delidir" dedi.

40. Biz de hem onu, hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken, pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.

41. Âd halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.

42. Bu rüzgâr, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu.

43. Semûd ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da "Bir süre hayattan zevk alın bakalım!" denilmişti.

44. Onlar Rab'lerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka, o müthiş yıldırım onları çarpıverdi.

45. Oldukları yerde çöke kaldılar, ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler.

46. Daha önceleri de Nûh'un halkını helâk etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.

47. Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.

Mûsiûn: Geniş güç ve kudret sahibi mânasına olduğu gibi "genişleten" mânasına da gelir. Allah'ın bu büyük kâinatı bir kere yaratıp bırakmadığını, bilakis onu devamlı olarak genişlettiğini gösterir. 20. yüzyılda bulunan "kâinatın genişlemesi" düşüncesi, evrenin sonlu bir büyüklüğe sahip olmasına rağmen, alan olarak sürekli genişlediğini ifade eder.

48. Yeryüzünü de Biz döşedik, bakınız Biz ne de güzel döşedik!

49. Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. [36,36; 43,12]

50. "O halde, Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben O'nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen âşikâr bir elçiyim."

Bu âyette Allah Teâla, Peygamberinin dili ile bu hitabı yapmaktadır. Mesela Fatiha sûresinde de bu durum vardır. Fatihanın baş tarafında gizli bir "De ki:" fiili bulunur; zira o ifadeler kulların söylemesi matlub olan sözlerdir. Kur'ân'ın daha başka yerlerinde de bazan meleklere, bazan peygamberlere ait sözlerin Allah'a izafe edildiği görülür. Sözün akışından kime ait olduğu anlaşılır. [Bkz. 19,64-65; 37,159-167; 42,10; 51,57-58]

51. Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabud icad etmeyin. İste ben O' nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.

52. İşte böyle... Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.

53. Birbirlerine tavsiye mi ettiler, aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler?Hayır, böyle bir tavsiye yok ama, onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan, böyle söylerler.

54. Sen de onlardan yüz çevir, yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz.

55. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver! Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.

56. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.

Burada Allah, Allah'tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri azarlayarak "Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, Bana ibadet etsinler diye yarattım." diyor. Bütün kâinatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur: Kâinattaki bütün varlıklar Allah'a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir. Bunların başka nesnelere yönelip şirk koşmalarını önlemek gerekir.

57-58. Onlardan nafaka istemiyorum, beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlûkların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâladır.

"Nafaka istemiyorum" buyruğundan maksat şudur: Dünya efendilerinin, hizmetçilerinden faydalanmaları gibi, onların hizmetleriyle imkânlarımı artırmam söz konusu değildir."

59. Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de, daha önceki meslekdaşlarının payı gibi, bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok, nasılsa ona kavuşacaklar!

60. Ama tehdit olundukları o gün de gelince, çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline!