Vâkı'a Suresi Meali

Araçları Göster/Gizle
Suat Yıldırım Meali
 1. Fatiha sûresi

 2. Bakara sûresi

 3. Âl-i İmran sûresi

 4. Nisâ sûresi

 5. Mâide sûresi

 6. En'âm sûresi

 7. A'râf sûresi

 8. Enfal sûresi

 9. Tevbe sûresi

 10. Yûnus sûresi

 11. Hûd sûresi

 12. Yusuf sûresi

 13. Ra'd sûresi

 14. İbrâhim sûresi

 15. Hicr sûresi

 16. Nahl sûresi

 17. İsrâ sûresi

 18. Kehf sûresi

 19. Meryem sûresi

 20. Tâhâ sûresi

 21. Enbiyâ sûresi

 22. Hac sûresi

 23. Mü´minûn sûresi

 24. Nur sûresi

 25. Furkân sûresi

 26. Şuarâ sûresi

 27. Neml sûresi

 28. Kasas sûresi

 29. Ankebût sûresi

 30. Rûm sûresi

 31. Lokmân sûresi

 32. Secde sûresi

 33. Ahzâb sûresi

 34. Sebe' sûresi

 35. Fâtır sûresi

 36. Yâsîn sûresi

 37. Sâffât sûresi

 38. Sâd sûresi

 39. Zümer sûresi

 40. Mü´min sûresi

 41. Fussılet sûresi

 42. Şûrâ sûresi

 43. Zuhruf sûresi

 44. Duhân sûresi

 45. Câsiye sûresi

 46. Ahkâf sûresi

 47. Muhammed sûresi

 48. Fetih sûresi

 49. Hucurât sûresi

 50. Kâf sûresi

 51. Zâriyât sûresi

 52. Tûr sûresi

 53. Necm sûresi

 54. Kamer sûresi

 55. Rahmân sûresi

 56. Vâkı'a sûresi

 57. Hadîd sûresi

 58. Mücâdile sûresi

 59. Haşr sûresi

 60. Mümtehine sûresi

 61. Saff sûresi

 62. Cum'a sûresi

 63. Münâfikûn sûresi

 64. Teğâbûn sûresi

 65. Talâk sûresi

 66. Tahrîm sûresi

 67. Mülk sûresi

 68. Kalem sûresi

 69. Hâkka sûresi

 70. Meâric sûresi

 71. Nûh sûresi

 72. Cin sûresi

 73. Müzemmil sûresi

 74. Müddesir sûresi

 75. Kıyâmet sûresi

 76. İnsân sûresi

 77. Mürselât sûresi

 78. Nebe sûresi

 79. Nâziât sûresi

 80. Abese sûresi

 81. Tekvir sûresi

 82. İnfitâr sûresi

 83. Mutaffifin sûresi

 84. İnşikâk sûresi

 85. Bürûc sûresi

 86. Târık sûresi

 87. A'lâ sûresi

 88. Gâşiye sûresi

 89. Fecr sûresi

 90. Beled sûresi

 91. Şems sûresi

 92. Leyl sûresi

 93. Duhâ sûresi

 94. İnşirâh sûresi

 95. Tîn sûresi

 96. Alâk sûresi

 97. Kadir sûresi

 98. Beyyine sûresi

 99. Zilzâl sûresi

 100. Âdiyât sûresi

 101. Kâria sûresi

 102. Tekâsür sûresi

 103. Asr sûresi

 104. Hümeze sûresi

 105. Fîl sûresi

 106. Kureyş sûresi

 107. Mâûn sûresi

 108. Kevser sûresi

 109. Kâfirûn sûresi

 110. Nasr sûresi

 111. Tebbet sûresi

 112. İhlâs sûresi

 113. Felak sûresi

 114. Nas sûresi

Meal Oku
Meal
Kur'an Mealinde Ara
Arama Yapılacak Bölüm
Sûre Hakkında
Mekke’de inmiştir. 96 âyettir. “Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise” anlamına gelen el-Vâkıa adı, ilk âyetten alınmıştır. Bu sûrede, kıyamet öncesinde meydana gelecek bazı haller, insanların teşkil ettikleri üç sınıf ve onların âhiretteki âkıbetleri ile Allah’ın varlığının ve birliğinin bazı delilleri, Kur’ân’ın bazı vasıfları bildirilir. Abdullah İbn Mes’ud (r.a.), Hz. Peygamber (a.s.m.)’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Kim Vâkı’a sûresini her gece okursa ona fakirlik isabet etmez”. (Ebu Ya’lâ, Beyhakî).

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler!..

2. Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. [70,1-2; 6,73]

3. O kimini alçaltır, kimini yüceltir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı, [99,1; 22,1]

5. Dağlar darmadağın edilip parçalandığı,

6. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman...

7. Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız:

8. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar!

9. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!

10. İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. [35,32; 3,133; 57,21]

11-12. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar.

13-14. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.

15-16. Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.

17-18. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.

Bu gençlerin yaşları değişmez. Bunlar, dünyada günahları veya sevapları olmayan çocuklardır. Müşriklerin büluğdan önce vefat eden çocukları, cennetliklere hizmet edecekler. Böylece onlar da büyük bir lütfa mazhar olacaklardır. Zira cennete girmelerine vesile olacak yükümlülükleri yerine getirmedikleri halde cennetlik olacaklardır.

19. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.

20. Bir de... tercih edecekleri meyveler...

21. Canlarının istediği kuş etleri...

22-23. Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler...

24. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükâfat olarak verilecek.

25. Onlar cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir laf işitirler.

26. İşittikleri söz, hep: "Selam! selam!" sesleridir.

27. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar!

28. Dalbastı kirazlar,

29. Dolgun salkımlı muzlar,

30. Yayılmış gölgeler... [4,57; 13,35; 77,41]

31. Şırıl şırıl akan sular... [47,15]

32-33. Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler.

34-35. Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik.

Yepyeni yaratılışa mazhar olanlar, bir hadis-i şerife göre, dünyada kocakarı olarak vefat etmiş olan eşlerdir. Yaşlı bir kadın Peygamber Efendimize: "Ya Resulallah, beni cennete yerleştirmesi için Allah'a dua eder misin?" dedi. O: "İhtiyarlar cennete giremez!" buyurunca kadın ağlayarak huzurundan ayrıldı. Az sonra Efendimiz: "Ona söyleyin ki cennete, bu yaşlı haliyle giremez. Zira Allah Teâla: "Biz, o eşleri yepyeni bir yaratılışla yarattık (...) buyurur."

36-38. Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık.

39-40. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.

41. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!

42. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda...

43-44. Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar. [77,29-34]

45. Çünkü onlar dünyada iken refah içinde şımarırlardı.

46. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi.

47-48. Ve derlerdi ki: "Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?"

49-50. De ki: "Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız." [11,103-105]

51. Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar!

52. Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek,

53. Karınlarınızı onunla dolduracak,

54. Üstüne de kaynar su içeceksiniz!

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz.

56. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet! [18,107]

57. Sizi yaratan Biz'iz, hâlâ bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz?

58-59. Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz?

Bütün kâinat şöyle dursun, insan sadece kendisinin ana karnında yaratılışını düşünürse, Allah'ın yüce kudretiyle yaratıldığını ve onu hiçten böyle var edenin, öldükten sonra diriltmeye de haydi haydi kadir olduğunu anlar. Zira gözle görülemeyecek derecede küçük bir sperma ile yumurtanın birleşmesiyle meydana gelen bir hücreden başlayarak yaratılır. Milyonlarca ihtimalden bir ihtimal olarak, mükemmel bir canlı haline gelip dokuz ay sonra dünyaya gönderilecek hale gelir. Bu hayatı ne insan kendi kendisine vermiştir, ne de annesi ile babası! Ne de başka hiçbir varlık! Onu ve milyarlarca benzerini yaratan, sadece Allah'tır. Bunlardan bir tekine bile sahip çıkıp bunu "ben yarattım" diyebilecek, O'nun dışında hiçbir kuvvet yoktur.

60-61. Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.

Allah dilerse insanları öldürür, yerlerine yeni nesilleri getirir. Dilerse insan türünü de ortadan kaldırır. Dilerse diriltme sırasında, insan sûretinde değil de, herhangi bir hayvan sûretinde yaratır. Bunları yapmaya kadir olan, bildiğimiz mûtad sûrette haydi haydi yaratabilir. Yahut maksat: "Hiç kimse ölümden kaçıp elimizden kurtulamaz, ölümün vaktini değiştiremez." demektir.

62. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? [30,27; 19,67; 36,77-79; 75,36-40]

63-64. Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz mi?

Yaratılışınızda babanızın spermayı annenizin rahmine bırakmaktan başka rolü olmadığı gibi, çiftçinin de tohumu toprağa koymaktan başka rolü yoktur. Çekirdek ve tohumlarda koca ağaçları programlayan, toprağa yetiştirme özelliğini veren, tohumların yetişmesi için belli oranda su, ısı ve havayı, belli mevsimleri meydana getiren... Allah'tır.

65. Eğer isteseydik onu kuru çöp haline getirirdik, siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz

66. "Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti."

67. Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkûm olduk." derdiniz.

68. Peki içtiğiniz suya ne dersiniz?

69. Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa Biz mi?

70. Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

71. Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz?

Başlıca yakıtlar olan kömür, taşlaşmış odun, petrol ise milyonlarca yıl toprak altında gömülü kalan ve aslında bitki olan organizmanın sıvılaşmış artıklarıdır.

73. Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık.

74. Öyleyse Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.

75. Hayır! Vakit vakit inen Kur'ân'a yemin ederim ki,

76. Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir.

77. Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur'ân'dır.

78. O iyi korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuzdadır.

Kur'ân vahyine şeytan müdahalesi şöyle dursun, ona tertemiz olan melaikeden başkası yanaşamaz. Dört mezhebe göre Kur'ân'ın yazılı şekli olan mushaf-ı şerife abdestsiz dokunmak caiz değildir. Yalnız İbn Hazm gibi zâhirîler caiz görmektedirler.

79. Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.

80. Rabbülâlemin tarafından indirilmiştir.

81. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz?

82. Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı!

83. Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde,

84. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz.

85. Biz ise, ona sizden daha yakınız, ama siz göremezsiniz.

86. Haydi bakalım eğer âhirette vereceğiniz hesap yoksa,

87. İddianızda tutarlı iseniz, çıkmakta olan o rûhu geri döndürsenize!

88-89. Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var.

90-91. Eğer ashab-ı yeminden ise "Selam sana ashab-ı yeminden!" denilecek. [41,30-32]

92-94. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

95. İşte, hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur!

96. O halde Ulu Rabbinin ismini tenzih et!