Kıyâmet Suresi Meali

Araçları Göster/Gizle
Suat Yıldırım Meali
 1. Fatiha sûresi

 2. Bakara sûresi

 3. Âl-i İmran sûresi

 4. Nisâ sûresi

 5. Mâide sûresi

 6. En'âm sûresi

 7. A'râf sûresi

 8. Enfal sûresi

 9. Tevbe sûresi

 10. Yûnus sûresi

 11. Hûd sûresi

 12. Yusuf sûresi

 13. Ra'd sûresi

 14. İbrâhim sûresi

 15. Hicr sûresi

 16. Nahl sûresi

 17. İsrâ sûresi

 18. Kehf sûresi

 19. Meryem sûresi

 20. Tâhâ sûresi

 21. Enbiyâ sûresi

 22. Hac sûresi

 23. Mü´minûn sûresi

 24. Nur sûresi

 25. Furkân sûresi

 26. Şuarâ sûresi

 27. Neml sûresi

 28. Kasas sûresi

 29. Ankebût sûresi

 30. Rûm sûresi

 31. Lokmân sûresi

 32. Secde sûresi

 33. Ahzâb sûresi

 34. Sebe' sûresi

 35. Fâtır sûresi

 36. Yâsîn sûresi

 37. Sâffât sûresi

 38. Sâd sûresi

 39. Zümer sûresi

 40. Mü´min sûresi

 41. Fussılet sûresi

 42. Şûrâ sûresi

 43. Zuhruf sûresi

 44. Duhân sûresi

 45. Câsiye sûresi

 46. Ahkâf sûresi

 47. Muhammed sûresi

 48. Fetih sûresi

 49. Hucurât sûresi

 50. Kâf sûresi

 51. Zâriyât sûresi

 52. Tûr sûresi

 53. Necm sûresi

 54. Kamer sûresi

 55. Rahmân sûresi

 56. Vâkı'a sûresi

 57. Hadîd sûresi

 58. Mücâdile sûresi

 59. Haşr sûresi

 60. Mümtehine sûresi

 61. Saff sûresi

 62. Cum'a sûresi

 63. Münâfikûn sûresi

 64. Teğâbûn sûresi

 65. Talâk sûresi

 66. Tahrîm sûresi

 67. Mülk sûresi

 68. Kalem sûresi

 69. Hâkka sûresi

 70. Meâric sûresi

 71. Nûh sûresi

 72. Cin sûresi

 73. Müzemmil sûresi

 74. Müddesir sûresi

 75. Kıyâmet sûresi

 76. İnsân sûresi

 77. Mürselât sûresi

 78. Nebe sûresi

 79. Nâziât sûresi

 80. Abese sûresi

 81. Tekvir sûresi

 82. İnfitâr sûresi

 83. Mutaffifin sûresi

 84. İnşikâk sûresi

 85. Bürûc sûresi

 86. Târık sûresi

 87. A'lâ sûresi

 88. Gâşiye sûresi

 89. Fecr sûresi

 90. Beled sûresi

 91. Şems sûresi

 92. Leyl sûresi

 93. Duhâ sûresi

 94. İnşirâh sûresi

 95. Tîn sûresi

 96. Alâk sûresi

 97. Kadir sûresi

 98. Beyyine sûresi

 99. Zilzâl sûresi

 100. Âdiyât sûresi

 101. Kâria sûresi

 102. Tekâsür sûresi

 103. Asr sûresi

 104. Hümeze sûresi

 105. Fîl sûresi

 106. Kureyş sûresi

 107. Mâûn sûresi

 108. Kevser sûresi

 109. Kâfirûn sûresi

 110. Nasr sûresi

 111. Tebbet sûresi

 112. İhlâs sûresi

 113. Felak sûresi

 114. Nas sûresi

Meal Oku
Meal
Kur'an Mealinde Ara
Arama Yapılacak Bölüm
Sûre Hakkında
Mekke’de inmiş olup 40 âyettir. Bu sûre adını, ilk âyetinde adı geçip bütün sûrenin konusunu teşkil eden kıyamet kavramından almıştır. Aklî, hissî ve psikolojik yollarla kıyamet gerçeği ispatlanır ve buna inanmayanların sorumlulukları vurgulanır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Hayır, gerçek öyle değil! Kıyamet günü hakkı için,

2. Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için (ki siz mutlaka diriltileceksiniz).

3. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?

4. Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz!

5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkâr etmek ister de,

6. "Ne zamanmış o kıyamet günü?" diye alay eder.

7. Gözler kamaşıp karardığı,

8. Ayın ışığının büsbütün gittiği,

9. Güneş ile ay yan yana getirildiği zaman...

10. İşte o gün insan der: "Var mı kaçacak mekân?"

11. Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.

12. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur!

13. O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.

14-15. Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. [16,23; 58,18]

16. Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. [20,114]

17. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.

18. O halde Biz Kur'ân'ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle.

19. Ayrıca onu açıklamak da Bize ait bir iştir. (Bu önemli gerçeği, arada belirttikten sonra gelelim esas konumuza).

20. Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.

21. Onun için âhireti terkedip durursunuz.

22. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl...

23. O güzel ve Yüce Rab'lerine bakakalır... [6,103]

Ehl-i sünnet, âyetlere ve bilhassa mütevatir derecesine varan hadîslere dayanarak, cennette Allah'ın görüleceği hususunda ittifak etmişlerdir.

24. Ve nice suratlar vardır o gün asılır.

25. Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. [3,106; 80,37-42; 88,2-10]

26. Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler:

27. "Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?" der.

28. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar.

29. Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır. [6,61-62]

30. O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur!

31. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı.

32. Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.

33. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.

34. Yazık sana yazık!

35. Yazık ki sana ne yazık!

36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?

37. Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi?

38. Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi.

39. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.

40. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?

Bu âyetten sonra "Belâ (elbette!)" denilmesi sünnettir. (Ebu Davud, İmam Ahmed).