Mürselât Suresi Meali

Araçları Göster/Gizle
Suat Yıldırım Meali
 1. Fatiha sûresi

 2. Bakara sûresi

 3. Âl-i İmran sûresi

 4. Nisâ sûresi

 5. Mâide sûresi

 6. En'âm sûresi

 7. A'râf sûresi

 8. Enfal sûresi

 9. Tevbe sûresi

 10. Yûnus sûresi

 11. Hûd sûresi

 12. Yusuf sûresi

 13. Ra'd sûresi

 14. İbrâhim sûresi

 15. Hicr sûresi

 16. Nahl sûresi

 17. İsrâ sûresi

 18. Kehf sûresi

 19. Meryem sûresi

 20. Tâhâ sûresi

 21. Enbiyâ sûresi

 22. Hac sûresi

 23. Mü´minûn sûresi

 24. Nur sûresi

 25. Furkân sûresi

 26. Şuarâ sûresi

 27. Neml sûresi

 28. Kasas sûresi

 29. Ankebût sûresi

 30. Rûm sûresi

 31. Lokmân sûresi

 32. Secde sûresi

 33. Ahzâb sûresi

 34. Sebe' sûresi

 35. Fâtır sûresi

 36. Yâsîn sûresi

 37. Sâffât sûresi

 38. Sâd sûresi

 39. Zümer sûresi

 40. Mü´min sûresi

 41. Fussılet sûresi

 42. Şûrâ sûresi

 43. Zuhruf sûresi

 44. Duhân sûresi

 45. Câsiye sûresi

 46. Ahkâf sûresi

 47. Muhammed sûresi

 48. Fetih sûresi

 49. Hucurât sûresi

 50. Kâf sûresi

 51. Zâriyât sûresi

 52. Tûr sûresi

 53. Necm sûresi

 54. Kamer sûresi

 55. Rahmân sûresi

 56. Vâkı'a sûresi

 57. Hadîd sûresi

 58. Mücâdile sûresi

 59. Haşr sûresi

 60. Mümtehine sûresi

 61. Saff sûresi

 62. Cum'a sûresi

 63. Münâfikûn sûresi

 64. Teğâbûn sûresi

 65. Talâk sûresi

 66. Tahrîm sûresi

 67. Mülk sûresi

 68. Kalem sûresi

 69. Hâkka sûresi

 70. Meâric sûresi

 71. Nûh sûresi

 72. Cin sûresi

 73. Müzemmil sûresi

 74. Müddesir sûresi

 75. Kıyâmet sûresi

 76. İnsân sûresi

 77. Mürselât sûresi

 78. Nebe sûresi

 79. Nâziât sûresi

 80. Abese sûresi

 81. Tekvir sûresi

 82. İnfitâr sûresi

 83. Mutaffifin sûresi

 84. İnşikâk sûresi

 85. Bürûc sûresi

 86. Târık sûresi

 87. A'lâ sûresi

 88. Gâşiye sûresi

 89. Fecr sûresi

 90. Beled sûresi

 91. Şems sûresi

 92. Leyl sûresi

 93. Duhâ sûresi

 94. İnşirâh sûresi

 95. Tîn sûresi

 96. Alâk sûresi

 97. Kadir sûresi

 98. Beyyine sûresi

 99. Zilzâl sûresi

 100. Âdiyât sûresi

 101. Kâria sûresi

 102. Tekâsür sûresi

 103. Asr sûresi

 104. Hümeze sûresi

 105. Fîl sûresi

 106. Kureyş sûresi

 107. Mâûn sûresi

 108. Kevser sûresi

 109. Kâfirûn sûresi

 110. Nasr sûresi

 111. Tebbet sûresi

 112. İhlâs sûresi

 113. Felak sûresi

 114. Nas sûresi

Meal Oku
Meal
Kur'an Mealinde Ara
Arama Yapılacak Bölüm
Sûre Hakkında
Mekke’de inmiş olup 50 âyettir. Sûre, adını ilk âyetinden alır. Sûrenin ilk âyetlerinde, kâinattaki birtakım önemli işlere ve onları yerine getiren melâikeye dikkat çekilir. Allah’ın üstün kudretine deliller getirilir. Bu üstün kudret sahibinin, insanları diriltmeye de kadir olduğu vurgulanır. Dini ve âhireti yalan sayanların fecî âkıbetleri tekrar tekrar ihtar edilir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler,

İlk beş âyet, müfessirlerin çoğu tarafından rüzgârların sıfatları olarak açıklanır. İnsanlar, rüzgâr gelmediğinde, kıtlık korkusu ile kalpleri yumuşayıp Allah'tan af dilerler. Rüzgârlar vasıtasıyla yağmur gönderdiği için O'na şükrederler. Bazan da fırtına şeklinde geldiğinde helâk olma korkusu ile Allah'a dönerler. Bazı müfessirler, bu beş âyetin meleklerden bahsettiğini söylerler. Bazıları ise, ilk üç âyetin rüzgârların, müteakip iki âyetin ise meleklerin sıfatlarından söz ettiğini kabul ederler.

2. Esip savuranlar,

3. Tohumlarını yaydıkça yayanlar,

4. Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler,

5-6. Hak sahiplerine özür, yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için:

7. Size vâd edilen mutlaka gerçekleşecektir.

8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

9. Gök yarıldığı zaman,

10. Dağlar parçalanıp savrulduğu zaman,

11. Resullere ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman; beklenen kıyamet kopmuştur.

12. Bunlar hangi güne ertelendiler?

13. "Hüküm gününe!"

14. "Hüküm günü" nedir bilir misin?

15. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine!

16. Biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi?

17. Sonra gidenleri de onların ardına takarız.

18. İşte suçlu kâfirlere Biz böyle davranırız.

19. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

20. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

21-22. Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. [23,13]

Allah'ın nizamı, döllenen yumurtayı rahim cidarına öylesine yapıştırır ve korur, bütün imkânlarla onun gelişmesi için öyle tedbirler alır ki, o cenin, annenin hareketlerinden kolay kolay etkilenip tehlikeye girmez. Böyle "sağlam bir yer" verilmeseydi, her hamilelik, anne için, dayanılması neredeyse imkânsız bir yük olurdu.

23. Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz Biz!

24. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

25-26. Gerek diriler ve gerek ölüler için Biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı?

27. Orada, sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik.

Dünya hayatının mezkûr âyetlerde bildirildiği tarzda düzenlenmesi, kesin olarak hikmetli bir Yaratıcı tarafından tanzim edildiğini ispatlar. Bu da âhiretin aklen mümkün olduğunun bir delilidir. Sayısız yaratıklar, milyonlarca tür bitki, yüz binlerce tür hayvan ve bunlardan bir nevi olarak insanlar, milyonlarca yıldan beri dünyanın bağrında beslenmektedirler. Bunların, milyonlarca çeşit ihtiyacı hep dünyada yerleştirilmiştir. Bunların hepsini yerli yerinde yaratan üstün kudret, hikmet, irade ve adalet sahibi Allah, elbette yeni bir ülke kurmaya kadirdir.

28. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

29. Nankörlere ise şöyle denir: "Haydi, durmayın yalan dediğiniz o azaba girin bakalım!"

30. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin.

31. Gidin ama, o, ateşten sizi korumaz, gölgelik olmaz.

32. O, birer saray gibi kıvılcımlar atar.

33. O kıvılcımlardan her biri, sanki birer deve yavrusudur!

34. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine!

35. Bugün, kâfirlerin konuşamayacakları bir gündür.

36. Kendilerine konuşma izni verilmez ki özür dilesinler.

37. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

38. Bu gün karar ve hüküm günüdür. Sizi de, önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık.

39. İşte hepiniz bir aradasınız. Kurtulmak için, bir önleminiz, bir hileniz varsa, hiç durmayın, derhal uygulayın!

40. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

41. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar.

42. Arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar.

43. Dünyada yaptıklarınızdan ötürü âfiyetle yiyin, için!

44. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.

45. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

46. Ey kâfirler! Yiyin, azıcık zevkedin bakalım. Gerçek şu ki siz mücrimsiniz!

47. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

48. Onlara: Haydin Allah'a boyun eğin denildiğinde, boyun eğmezler.

49. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

50. Artık bu Kur'ân'a da inanmazlarsa, hangi söze inanırlar acaba?

Bu âyetten sonra "Âmenna billâh (Allah Tealayı tasdik ederim)" demek sünnettir. (Ebu Davud, İmam Ahmed).