Yusuf Suresi 15. ayeti açıklar mısınız? Hazreti Yusuf (a.s) çocukken vahiy almış mıdır?

Kardeşlerinin yaptıklarını bir gün kendilerine haber vereceğine dair Hz. Yûsuf (as)'a yapılan vahiyle ilgili olarak iki görüş vardır:

a) Hz. Yûsuf'a peygamberlik daha o za­mandan verilmiştir. Nitekim bu vaad daha sonra gerçekleşmiş ve Hz, Yûsuf kardeş­lerinin kendisine yaptıklarını ileride onlara haber vermiştir.(Yusuf, 12/89) 

 b) Buradaki va­hiyden maksat, ilhamdır; henüz peygamberlik verilmemiştir.

Burada sözü edilen «Vahy»in mahiyeti hakkında alimler ihti­laf etmişlerdir. Müfessirlerin çoğuna göre Hz. Yusuf (as)'a gerçekten vahyedilmiştir. Yani, gerçekten de Allah ona vahyetti... Cebrail'i ona gönderdi. O onunla yoldaş oldu, ona kuyudan çıkacağına da­ir müjde verdi. Gerçekte kardeşlerine bu yaptıklarını söyleyeceği­ni, onları bu yaptıklarına karşılık cezalandıracağını bildirdi.

Bazıları, on beş yaşında baliğ bir genç olduğunu, bazıları çocuk olup, Allah'ın aklını kemâle erdirdiğini, ona rüşdünü verdiğini, onu vahy ve peygamberliği kabul edecek hâle getirdiğini söyle­mişlerdi. Nitekim Allah Teâlâ, Hz. İsa (as) hakkında da böyle demiş­tir. Şayet Hz. Yusuf'un kuyuda nasıl peygamber olduğu; oysa ora­da peygamberliği tebliğ edecek hiç kimsenin bulunmadığı söylenerek, itiraz edilecek olursa, cevap olarak; Allah Teâlâ'nın onu vahy ile şereflendirip, peygamberlikle keremlendirmesinin, onun kalbini hoş etmek, üzüntü ve yalnızlığını gidermek gayesine matuf olduğu söylenebilir. Daha sonra da peygamberlik zamanında onu tebliğ etme emri kendisine verilmiştir.

Bazıları da buradaki vahiy'den maksadın, ilham olduğunu söylemişlerdir. Nitekim, «Biz arıya vahyettik.», «Biz Musa'nın an­nesine vahyettik.» ayetlerinde geçen «vahy» ile "ilham" kastedilmiş­tir.(Kadı Beyzavi, Hazin, Mecma'ut-Tefasir, cilt: 3, sh: 385-386)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 11-09-2009
4,294 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content
onur (doğrulanmadı)

iyi alakalı konular hoşuma gidiyor konuları daha da detaylı yaparsanız harika olurmuşşşşşşşşşşşşş