"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin." (Mücadele, 58/22) ayetini açıklar mısınız?

Mücadele Suresi, 22. Ayet:

"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bunların kalplerine imam nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üze­re- altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan ra­zı olmuştur, onlar da Ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadır­lar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır!"

Ayetin Açıklaması:

Bu âyetin nüzul sebebiyle ilgili birçok rivayet bulunmakla beraber, bunları buradaki mânaların uygulanmasına ilişkin örnekler olarak düşünmek uygun olur; yoksa âyetin anlamını bunlardan birine bağlamak gerekmez. Âyet, içeriği bakımından öncesi ve sonrasıyla irtibatlıdır; Allah ve Resulüne husumet besleyenlerin, akrabalık bağı gibi motifleri kullanarak müminleri kendileriyle -münafıkların Yahudilerle yaptığı işbirliğine benzer- bir dayanışma ilişkisi içine çekmeye çalışabilecekleri tehlikesine karşı uyarı anlamı taşımaktadır. (İbn Âşur, XXVIII, 58)

Kur'ân-ı Kerîm'in nüzul sürecinde, Müslümanlar başka dinlerin mensuplarıyla, özellikle putperestlerle farklı konumlarda ve çeşitli ilişkiler içinde bulundukların­dan, bu konuya ilişkin âyetlerde üslûp ve içerik farklılığının bulunması tabiidir. Dolayısıyla, bu konuda sağlıklı sonuca ulaşabilmek için, her âyeti kendi bağlamın­da ele almak ve ayrıca Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerini düzen­leyen âyetleri ve Resûlullah (asv)'ın uygulamalarını topluca değerlendirmek gerekir. (Bu konuda genel bir değerlendirme için bk. Âl-i İmran 3/28; sevginin anlamı ve de­receleri ile ilgili tasnif ışığında bu âyette ve daha sonraki yıllarda nazil olan iki âyette söz konusu edilen sevgi bağının yorumu için bk. Tevbe 9/23-24; aynca bk. Mümtehıne 60/7-9)

Ayetin "Onları katından bir ruh ile desteklemiştir" diye çevrilen kısmı "Onları katından bir lütuf ile, Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'in söz­lerinden kaynaklanan ilâhî bir lütuf, ışık ve başarı ile, Kur'an ile, Cebrail (a.s.) ile desteklemiştir." gibi mânalarla açıklandığı gibi "Onları iman ruhuyla desteklemiş­tir" tarzında da yorumlanmıştır; çünkü bizatihi iman, kalplere hayat veren bir ruh mesabesindedir. (Zemahşerî, IV, 78; İbn Atıyye, V, 282; bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:V/208-210)

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 16-12-2010
2,176 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  4. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content