Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.”(Vakıa, 56/60-61) mealindeki ayetler reenkarnasyona delil olarak gösteriliyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.”(Vakıa, 56/60-61).

Ayetlerin açıklaması:

Bu ayetlerin hedefi, ölümden sonraki hayatın ispatıdır. Ayetlerde yer alan ifadeler farklı şekilde ölüm ötesi hayatın varlığına delil olarak kullanılmıştır.

Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sonsuz hikmetleri ihtivâ eden irademize göre, her birinize bir vakit tayin ve taksim ettik. Ve biz önüne geçilenlerden değiliz, yani hiç kimse herhangi bir konuda önümüze geçemez, bize üstün gelemez, irademizi alıkoyamaz, bizi engelleyemez.

Bu iki ayetin farklı bağlantı noktalarına göre farklı üç manaya gelmektedir

1. "Aranızda ölümü takdir ettik ki neslinizi kesmeyip benzerlerinizi getirelim."

2. "Aranızda ölümü takdir ettiğimiz gibi sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmek suretiyle değiştirmeye de kadiriz." Bu mana "Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir mahluk getirir." (Fâtır, 35/16) mealindeki âyetin mânâsına uygundur.

3. Ayette geçen “Emsal” meselin çoğulu olarak, sıfat ve şekil mânâlarıyla maddi ve manevî benzeyişi ifade eden huy, kılık ve kıyafet demek olduğundan, şu mana daha tercihe şayan görülmüştür:

"Gerek fikir ve ahlâk yönünden gerek şekil ve suret yönünden bulunduğunuz ve bildiğiniz kılıklarınızı değiştirmeğe ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta var etmeğe kadiriz. Bunun önüne hiç kimse geçemez."

Bu mânâ, hem dünyevî değişmeyi hem uhrevi yaratma olan dirilmeyi ifade eder. Ayrıca hem tehdit hem müjdeyi içerir. Hasan-ı Basri de tehdid cihetini düşünerek, "Sizi maymunlara, domuzlara çevirir." tarzında bir mânâya geldiğini söyler ki, bu da Nisâ Sûresi'nde geçen

"Ey ehl-i kitab! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut onları, cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce, size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin..."(Nisâ, 4/47)

âyetinin mânâsına benzemektedir. Sözün başı ve sonu yaratmak, ceza ve yeniden dirilmekle alakadar olduğundan, tebdil (değiştirme) sözü dünyevi değişime, inşa (yaratma) sözü de, ondan sonra gerçekleşecek olan öldükten sonra dirilmeye işaret sayılabilir.”(bk. Taberî, Razî, İbn Aşur, Elmalı, ilgili ayetlerin tefsiri).

Özetle; bu ayetlerin reenkarnasyonla bir ilgisi yoktur. Ayette meal olarak yer alan “Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi” ifade eden cümlesi, reenkarnasyona değil, Allah’ın bir nesli yok edip başka bir nesli getirmeye kadir olduğuna işaret etmektedir.

Yukarıda açıklanan üç manadan hangisi olursa olsun, mesele Allah’ın mevcut hayatı yarattığı ve bu hayattan sonra ölümü yarattığı gibi, ölümden sonra da yeniden bir hayatı var etmeye ve insanları bilmedikleri daha güzel bir hayata uygun bir kılıkta yaratmaya da kadir olduğunun ders verilmesidir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'de Reenkarnasyonun olduğu iddia ediliyor. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Kuran ayetleriyle açıklar mısınız?

Reenkarnasyon hakkında bilgi verir misiniz? Bu inancın din, akıl, mantık ve hukuk açısından yanlış olduğunu nasıl ispat edebiliriz?

Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre, Reenkarnasyonun olmadığını nasıl isbat edersiniz?

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 23-09-2010
2,680 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content