VAHDÂNİYET(ALLÂH'IN BİRLİĞİ)

VAHDÂNİYET (ALLÂH’IN BİRLİĞİ)

2/ el-Bakara -133- Yoksa siz de olaya şâhid mi oldunuz; Ya’kûb'a ölüm hâli gelip çattığı zaman, oğullarına; "Benden sonra neye ibâdet edeceksiniz?" dediği zaman, oğulları; "Senin ALLÂH'ına ve ataların İbrâhîm, İsmâîl ve İshâk'ın ALLÂH'ına, tek olan o ALLÂH'a ibâdet edeceğiz. Biz ancak O'na boyun eğen müslümanlarız" dediler.

163- Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir.

3/ Âl-i İmrân -2- ALLÂH, kendisinden başka ilâh olmayan, Hayy ve Kayyûmdur.

6- Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka ilâh olmayan, şân, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur.

18- ALLÂH’dan başka ilâh bulunmadığına şâhid bizzat ALLÂH’dır. Bütün melekler, hakk ve adâletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, Azîz ve Hakîm (mutlak gâlib, tam hüküm ve hikmet sahibi) ALLÂH’dan başka ilâh olmadığına şâhiddirler.

62- İşte (Îsâ hakkında söylenen) gerçek kıssa budur. ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Muhakkak ki ALLÂH çok güçlüdür ve hikmet sahibidir.

63- Eğer (hakk’tan) yüz çevirirlerse, şüphesiz ki ALLÂH fesat çıkaranları çok iyi bilendir.

64- De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. ALLÂH’dan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve ALLÂH'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şâhid olun biz müslümanlarız".

4/ en-Nisâ -87- Kendinden başka ilâh olmayan ALLÂH, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. ALLÂH’dan daha doğru sözlü kim olabilir?

171- Ey Kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve ALLÂH hakkında ancak hakk’kı söyleyin. Meryemoğlu Îsâ Mesîh, ancak ALLÂH’ın Peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir rûhtur. Öyleyse ALLÂH’a ve Peygamberlerine îmân edin, “(ALLÂH) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. ALLÂH ancak bir tek ilâhtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekîl olarak ALLÂH yeter.

5/ el-Mâide -72- Andolsun, "ALLÂH, Meryem'in oğlu Mesîh'tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesîh onlara: "Ey İsrâiloğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan ALLÂH'a ibâdet edin. Kim ALLÂH'a ortak koşarsa, şüphesiz ALLÂH ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur" demişti.

6/ el-En’âm -3- O, göklerde de, yerde de (tek) ALLÂH’dır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir.

19- De ki: "Şâhidlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "ALLÂH, benimle sizin aranızda şâhiddir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. ALLÂH'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şâhidlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şâhidlik etmem"."O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de.

102- İşte Rabbiniz ALLÂH! O'ndan başka ilâh yoktur, O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekîldir.

106- Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka ilâh yoktur. Ortak koşanlardan da yüz çevir.

7/ el-A’râf -59- Andolsun ki Nûh'u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki: "Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum."

65- Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd'u (gönderdik): "Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. (O'na karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?" dedi.

73- Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik): "Ey kavmim dedi, ALLÂH'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu, ALLÂH'ın devesi, size bir mucizedir; bırakın onu ALLÂH'ın yeryüzünde yesin (içsin), sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azab yakalar."

85- Medyen'e de kardeşleri Şu’ayb'ı (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, ALLÂH'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyâlarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!"

140- Sizi âlemlere üstün kılan ALLÂH olduğu halde, ben size O'ndan başka ilâh mı arayayım! dedi.

158- (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümrânlığı kendisine ait olan ALLÂH’ın hepinize gönderdiği Peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde ALLÂH’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî Peygambere îmân edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

9/ et-Tevbe -31- Onlar, ALLÂH'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryemoğlu Mesîh'i de. Oysa onlar bir olan ALLÂH'a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. ALLÂH'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.

10/ Yûnus -90- Ve sonra İsrâiloğulları'nı denizden aşırdık. Firavun, düşmanca saldırmak için derhâl adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Tâ ki, suda boğulmaya başlayınca "İnandım, gerçekten de İsrâiloğulları'nın îmân ettiğinden başka ilâh yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım" dedi.

11/ Hûd -14- Yok eğer bunun üzerine size cevap vermedilerse, artık bilin ki, bu Kur'ân ancak ALLÂH'ın ilmiyle indirilmiştir. O'ndan başka ilâh yoktur. Artık müslüman oluyorsunuz, değil mi?

50- Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Siz sadece iftira edip duruyorsunuz."

61- Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilâhınız daha yoktur. Sizi topraktan O meydana getirdi. Sizi orada ömür sürmeye O me’mûr etti. Bu sebepten O'nun mağfiretini isteyin, sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duâlarınızı kabul eder."

84- Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! ALLÂH'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçeği de, terâziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum."

13/ el-Ra'd -16- De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "ALLÂH'dır". De ki: "ALLÂH'dan başkalarını, o kendi kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz?" De ki: "Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu?" Yoksa ALLÂH'a, O'nun gibi yaratan birtakım ortaklar buldular da, bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki: "ALLÂH, her şeyi yaratandır. O, bir’dir. Her şeye üstün ve kahredicidir."

30- İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân'a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: "O Rahmân benim Rabbimdir, O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na dayandım, tevbem de O'nadır.”

14/ İbrâhîm -52- Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, ALLÂH'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

16/ en-Nahl -2- ALLÂH, “Ben’den başka ilâh yoktur. Öyle ise Bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.

22- İlâhınız bir tek ilâhtır. Bununla beraber âhirete inanmayanların kalbleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.

51- ALLÂH, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız Ben’den korkun.

17/ el-İsrâ -42- (Ey Muhammed!) De ki: "Eğer dedikleri gibi ALLÂH ile birlikte ilâhlar olsaydı, o zaman bu ilâhlar Arş'ın sahibine bir yol ararlardı."

46- Ve kalblerinin üzerine, Kur'ân'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'ân'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar.

111- “Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve âcizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan ALLÂH’a mahsûstur” de ve O’nu tekbîr ile yücelt.

18/ el-Kehf -26- De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını ALLÂH daha iyi bilir." Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir! Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümrânlığına kimseyi ortak etmez.

20/ Tâ hâ -8- ALLÂH O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.

14- Şüphesiz Ben ALLÂH'ım, Ben’den başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.

98- Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLÂH'dır. Onun ilmi her şeyi ihâta etmiştir.

21/ el-Enbiyâ -22- Eğer yer ile gökte ALLÂH’dan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesâda uğrar yok olurdu. O halde Arş'ın Rabbi olan ALLÂH, onların vasfetmekte oldukları şeylerden (bütün noksanlıklardan) berî’dir, münezzehtir.

25- Senden önce hiçbir Peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahyetmiş olmayalım: "Gerçek şu ki Ben’den başka ilâh yoktur. Onun için Bana ibâdet edin."

87- Zünnûn'u (balık sahibi Yûnus'u) da hatırla. Hani o, öfkelenerek gitmişti de, Bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde: "Senden başka ilâh yoktur, Sen münezzehsin, Şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum" diye seslenmişti.

108- De ki, bana ancak şöyle vahyolunuyor: "İlâhınız ancak tek bir ilâhtır. Şimdi siz artık müslüman oluyor musunuz?"

22/ el-Hac -34- Her ümmet için ALLÂH'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir ma’bede yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) ALLÂH'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.

23/ el-Mü'minûn -23- And olsun Biz, Nûh'u kavmine gönderdik. "Ey kavmim dedi, ALLÂH'a kulluk edin. O'ndan başka ilâhınız yoktur. Hâlâ sakınmaz mısınız?"

32- Bunun üzerine, onlar arasından kendilerine, "ALLÂH'a kulluk edin; çünkü sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Hâlâ ALLÂH’dan korkmaz mısınız?”(mesajını ileten) bir Resûl gönderdik.

116- Mutlak hâkim ve hakk olan ALLÂH, çok yücedir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir.

25/ el-Furkân -1- Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren ALLÂH’ın şânı yücedir.

2- O öyle bir ilâhtır ki, göklerin ve yerin hükümrânlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi, hükümrânlıkta ortağı yoktur. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdîr etmiştir.

26/ eş-Şu’arâ -213- O halde sakın ALLÂH ile beraber başka ilâha kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

27/ en-Neml -26- "(Halbuki) O büyük Arş'ın sahibi olan ALLÂH’dan başka tapılacak yoktur."

60- (Onlar mı hayırlı) yoksa, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? Çünkü Biz onunla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. ALLÂH'la beraber başka bir ilâh mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gürûhtur.

61- (Onlar mı hayırlı) yoksa, yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? ALLÂH'ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır onların çoğu (hakikatları) bilmiyorlar.

62- Yahud kendisine duâ’ ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halîfeleri kılan mı? ALLÂH ile birlikte başka ilâh mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz!

63- (Onlar mı hayırlı) yoksa, karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi? ALLÂH'ın yanında başka bir ilâh mı var? ALLÂH onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir.

64- (Onlar mı hayırlı) yoksa, önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten, hem yerden rızıklandıran mı? ALLÂH ile beraber başka bir ilâh mı var? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin haydi!

28/ el-Kasas -70- İşte O, ALLÂH’dır. O'ndan başka ilâh yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

71- (Resûlüm!) De ki: "Düşündünüz mü hiç, eğer ALLÂH üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, ALLÂH’dan başka size ışık getirecek ilâh kimdir? Hâlâ işitmeyecek misiniz?"

72- De ki: "Haber verin bakayım, eğer ALLÂH üzerinizde gündüzü tâ kıyamet  gününe kadar aralıksız devam ettirse, ALLÂH’dan başka, istirâhat edeceğiniz geceyi size getirecek ilâh kimdir? Hâlâ görmeyecek misiniz?"

88- ALLÂH ile birlikte başka bir ilâha tapıp yalvarma! O'ndan başka ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey helâk olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

29/ el-Ankebût -46- İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak, en güzel yoldan mücâdele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size indirilene de îmân ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da bir’dir ve biz O'na teslim olmuşuzdur."

34/ Sebe’ -27- De ki: "O'na ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım! Hayır, öyle şey yoktur, doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak ALLÂH’dır."

35/ Fâtır -3- Ey insanlar! ALLÂH'ın üzerinizdeki nimetini anın. ALLÂH’dan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde (hakk’tan) nasıl çevrilirsiniz?

37/ es-Sâffât -1- Andolsun o saf bağlayıp duranlara.

2- O haykırıp da sürenlere.

3- Ve o yolda zikir okuyanlara.

4- Ki sizin ilâhınız bir’dir.

38/ Sâd -65-65- De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan ALLÂH'tan başka ilâh da yoktur."

39/ ez-Zümer -4- Eğer ALLÂH bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yaratacağından, dileyeceğini seçecekti. Ama O bundan münezzehtir. O, tek ve kahredici olan ALLÂH’dır.

6- O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz ALLÂH O'dur. Mülk O'nundur, O'ndan başka ilâh yoktur. O halde nasıl hakk’tan çevrilirsiniz?

40/ el-Mü’min -1-2- Hâ Mîm, Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen ALLÂH tarafındandır.

3- O, günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi ALLÂH’dandır ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hem dönüş O'nadır.

61- İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan ALLÂH’dır. Gerçekten ALLÂH insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

62- İşte Rabbiniz, her şeyin yaratıcısı olan o ALLÂH’dır. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde (hakk’tan) nasıl çevrilirsiniz?

64- ALLÂH, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o ALLÂH’dır. Âlemlerin Rabbi olan ALLÂH ne yücedir!

65- Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini hâlis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan ALLÂH'a mahsûstur.

66- De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin ALLÂH'ı bırakıp taptıklarınıza ibâdet etmekten kesinlikle men’edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi."

41/ Fussilet-6- Ey Muhammed! De ki: "Ben sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık hep O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin. Vay O'na ortak koşanların haline!”

43/ ez-Zuhruf -84- Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir her şeyi bilir.

44/ ed-Duhân -8- Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

51/ ez-Zâriyât -51- ALLÂH ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Gerçekten ben, size ALLÂH tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

59/ el-Haşr -22- O, öyle ALLÂH’dır ki O'ndan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

60/ el-Mümtehine -4- İbrâhîm'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misâl vardır, onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve sizin ALLÂH’dan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek ALLÂH'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir." Yalnız İbrâhîm'in babasına: "Senin için mağfiret dileyeceğim, fakat senin için ALLÂH’dan (gelecek) hiçbir şeyi (önlemeye) gücüm yetmez" demesi hariç. Rabbimiz! Yalnız Sana dayandık, Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak Sana’dır.

64/ et-Teğâbün -13- ALLÂH ki O'ndan başka ilâh yoktur. Mü’minler ALLÂH'a dayansınlar.

73/ el-Müzemmil -9- O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilâh  yoktur. O halde yalnız O'nu vekîl tut.

112/ el-İhlâs -1- De ki; O ALLÂH bir tektir.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
V
Gönderi tarihi: 09-01-2010
2,244 kez okundu
Block title
Block content