Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

ELCEVAP:

Kur'ân,

● şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesi,

● tekvinî âyetleri okuyan çeşitli dillerin ebedî bir ter-cümanı,

● şu görünen ve görünmeyen âlem kitabının bir mü-fessiri,

● yerde ve gökte gizli olan İlâhî isimlerin manevî hazi-nelerinin keşfedicisi,

● hâdiselerin satırları altında gizli hakikatlerin anahta-rı,

● şu görünen âlemde gayb âleminin konuşan dili,

● şu görünen âlemin perdesi arkasında bulunan gayb âlemi tarafından gelen Rahman'ın ebedî iltifatının ve Sübhân'ın ezelî hitaplarının bir hazinesi,

● şu İslâmın mânevi âleminin güneşi, temeli, planı,

● âhiret âlemlerinin mukaddes haritası,

● Allah'ın zâtını, sıfatlarını, isimlerini, fiil ve işlerini a-çıklayan sözü, apaçık yorumu, kesin delili, parlak tercü-manı,

● şu insanlık âleminin eğiticisi,

● en büyük insanlık olan İslâmiyetin suyu ve ışığı,

● insanlığın hakikî hikmeti,

● insanlığı saâdete götüren hakikî mürşid ve kılavuz,

● insana hem bir şeriat kitabı,

● hem bir dua kitabı,

● hem bir hikmet kitabı,

● hem bir ibadet kitabı,

● hem bir emir ve davet kitabı,

● hem bir zikir kitabı,

● hem bir fikir kitabı,

● hem bütün insanların, bütün manevî ihtiyaçlarının kaynağı olacak çok kitapları içinde bulunduran tek, geniş ve mukaddes bir kitap,

● hem bütün evliyanın, sıddıkların, âriflerin, muhakkiklerin çeşitli meşreplerine, ayrı ayrı mesleklerine, her bir meşrebin zevkine lâyık ve o meşrebi aydınlatacak ve her bir mesleğin maksatlarına uygun ve onu tasvir edecek birer risaleyi meydana çıkaran mukaddes bir kütüphane hükmünde semavî bir kitaptır.

● Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin âzam mertebesinden geldiği için,

● bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır;

● hem bütün varlıkların İlâhı unvânıyla Allah'ın fer-manıdır;

● hem bütün göklerin ve yerin Yaratıcısı nâmına bir hi-taptır;

● hem mutlak rububiyet yönünde bir konuşmadır;

● hem Sübhân'ın umumî saltanatı hesabına ezelî bir hutbedir;

● hem kapsamlı, geniş rahmeti açısından Rahman'ın il-tifat dolu bir defteridir;

● hem Yüce Allah'ın ihtişamının büyüklüğü dolayısıy-la, bazen başlarında şifre bulunan bir muhabere kitabıdır;

● hem İsm-i Âzamın muhitinden inerek Arş-ı Âzamın her tarafına bakan ve teftiş eden, hikmetler saçan mukad-des bir kitaptır.

Yazar:
Mehmet Paksu
Kategorisi:
Soru ve Cevaplar
Gönderi tarihi: 25-10-2008
5,981 kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
  1. Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?

  2. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

  3. “(Kurtuluş) ne sizin kuruntularınıza, ne de Ehl-i kitab’ın kuruntularına göre olacaktır” (Nisa 123) ayetinde geçen “siz” den maksat Müslümanlar mıdır?

  4. "Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar" (Kamer 54; 54-55) Ayetlerin manasını açıklar mısınız?

  5. Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."

  6. “Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız." (Taha, 97) ayetine göre, Altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?

  7. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?

  8. Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?

  9. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancılardır (Nur 13), ayetine göre yalancı şahit getirselerdi, doğru mu söylemiş olacaklardı?

  10. Abese suresinin 15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kuran'ı yazmasından mı bahsedilmektedir? Ayetlerde kastedilen mana nedir?

Block title
Block content