İYİLER

3/ ÂL-İ İMRÂN -196- Kâfirlerin diyâr diyâr dolaşmaları sakın seni aldatmasın.
197- Bu, az bir geçimliktir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası!
198- Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklar, ALLÂH katından ağırlanacaklardır. İyiler için ALLÂH katındakiler daha hayırlıdır.
76/ EL-İNSÂN -5- Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.
6- Bir kaynak ki ondan ALLÂH'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
7- Şol kullar ki adaklarını yerine getirirler ve fenâlığı salgın (olan) bir günden korkarlar.
8- Düşküne, yetîme ve esîre seve seve yemek yedirirler.
9- "Size sırf ALLÂH rızâsı için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."
10- "Biz sert ve belâlı bir günde Rabbimizden korkarız." derler.
11- ALLÂH da onları o günün fenâlığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.
12- Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.
13- Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.
14- Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.
15- Yanlarında gümüşten kaplar, billûr kupalar dolaştırılır.
16- Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
17- Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefil'dir.
18- Bu orada bir pınardır ki, adına "selsebil" derler.
19- Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler sanırsın.
20- Orada nereye baksan bir ni'met ve pek büyük bir mülk görürsün.
21- Üstlerinde zarîf ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.
22- (Onlara şöyle denir): "İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur."
82/ EL-İNFİTÂR -13- Kuşkusuz iyiler ni'met içindedirler.
83/ EL-MUTAFFİFÎN -18- Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak ılliyyîn'dedir.
19- Bildin mi sen, ılliyyîn nedir?
20- Yazılmış bir kitaptır o.
21- ALLÂH'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar.
22- Haberiniz olsun ki, iyiler ni'met içindedir.
23- Tahtlar üzerinde etrâfa bakarlar.
24- Yüzlerinde ni'met ve mutluluğun sevincini görürsün.
25- Onlara damgalı saf bir içecek sunulur.
26- Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler.
27- Karışımı Tesnim'dendir (En üstün cennet şarabındandır).
28- ALLÂH'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.

*İYİLİK ALLÂH'DANDIR

4/ EN-NİSÂ -79- (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik ALLÂH'dandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şâhid olarak da ALLÂH yeter.

*İYİ AMEL İŞLEYENLERİN KARŞILIĞI KAT KAT VERİLİR

2/ EL-BAKARA -261- Mallarını ALLÂH yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. ALLÂH, dilediğine kat kat verir. ALLÂH, lûtfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
265- ALLÂH'ın rızâsını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını ALLÂH yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. ALLÂH, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
4/ EN-NİSÂ -40- Şu kesindir ki ALLÂH kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa, onu kat kat artırır ve ayrıca Kendi tarafından büyük bir mükâfat verir.
6/ EL-EN'ÂM -160- Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sâdece onun dengiyle cezâlandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar.
10/ YÛNUS -26- İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.
24/ EN-NÛR -38- ALLÂH Teâla onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükâfatı verecek, onların mükâfatlarını kendi lûtfundan artıracaktır. ALLÂH dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
28/ EL-KASAS -84- Kim iyilik yaparsa, âhirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezâ görürler.
30/ ER-RÛM -39- Şunu unutmayın:Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye fâize verdiğiniz para, zâhiren fazlalaşsa da indallâh(ALLÂH'ın nezdinde) artmaz. Ama ALLÂH'ın rızâsını arzulayarak verdiğiniz zekâtlar, O'nun nezdinde bereket- lenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat artırırlar.
40/ EL-MÜ'MİN -40- 'Kim bir kötülük işlerse, sâdece o kadar cezâlandırılır. Ama, mü'min olarak, ister erkek ister kadın, kim makbûl ve güzel bir iş yaparsa, işte onlar cennete girer ve orada hesapsız ni'metlere nâil olurlar.'
57/ EL-HADÎD -11- Kim ALLÂH'a güzel bir ödünç verirse malını ALLÂH yolunda harcarsa ALLÂH bunu kat kat artırır. Ona değerli bir mükâfat da vardır.
73/ EL-MÜZEMMİL -20- Senin Rabbin, gecenin bâzen üçte ikisine yakın bir kısmını, bâzen yarısını, bâzen üçte birini ibâdetle geçirdiğini, senin yanında yer alan mü'minlerden bir cemâatın da böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini ölçen ALLÂH'dır. O sizin bu gece ibâdetini gözetemeyeceğinizi bildiği için, lûtuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'ân'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. ALLÂH bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri ALLÂH'ın lûtfundan nasîblerini aramak için yol tepecek, dünyânın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bâzıları ALLÂH yolunda muhârebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'ân'dan, kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla îfâ edin, zekâtı verin ve bir de ALLÂH'a güzel ödünç takdîm edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için âhirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu ALLÂH'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükâfatı kat kat artmış olarak! ALLÂH'dan mağfiret dileyin. Muhakkak ki ALLÂH Ğafur'dur, Rahîm'dir (affı, merhamet ve ihsânı boldur).

*İYİLİKLER KARŞILIK BEKLEMEDEN YAPILMALI

76/ EL-İNSÂN -5- Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.
6- Bir kaynak ki ondan ALLÂH'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
7- O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenâlığı salgın (olan) bir günden korkarlar.
8- Düşküne, yetîme ve esîre seve seve yemek yedirirler.
9- "Size sırf ALLÂH rızâsı için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."
92/ EL-LEYL -19-20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızâsını istediği için (yapar).(*)
(*) Rivâyete göre, Hz. Ebû Bekir– radıyallâhuanh-, Bilâl-i Habeşî– radıyallâhuanh-'ı efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler, 'Ebubekir, Bilâl'den gördüğü bir iyilik karşılığında onu âzâd etti' demişlerdi. Bu âyetler işte bu olay üzerine inmiştir.

*İYİ DAVRANANLARA MÜKÂFAT VERİLECEĞİNE DÂİR

6/ EL-EN'ÂM -84- Biz ona İshâk'ı ve Ya'kûb'u da hediye ettik. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvûd'a, Süleymân'a, Eyyûb'a, Yûsuf 'a, Mûsâ'ya ve Hârûn'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz.

*İYİLİK ETMEK VE FENÂLIKTAN SAKINMAK HUSÛSUNDA YARDIMLAŞMAK

5/ EL-MÂİDE -2- İyilik ve takvâ (ALLÂH'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günâh ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. ALLÂH'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ALLÂH'ın cezâsı çok şiddetlidir.

* İYİLİK EDENLERE ALLÂH'IN RAHMETİ MUHAKKAK YAKINDIR.

7/ EL-A'RÂF -56- Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak duâ' edin. Muhakkak ki ALLÂH'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 19-11-2008
1,723 kez okundu
Block title
Block content