İNCÎL

İNCÎL

Allah tarafından Hz. İsa (as)'a gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi.

3/ Âl-i İmrân -3-4- O, sana kendisinden öncekileri tasdîk edip doğrulayan bu kitabı hakk ile indirdi. Daha önce insanlara hidâyet olarak Tevrât'ı ve İncîl'i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkân'ı da O indirdi. Gerçek şu ki, ALLÂH'ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azab vardır. ALLÂH çok güçlüdür, intikamını alır.

48- ALLÂH ona kitap (okuma ve yazmay)ı, hikmeti ve Tevrât ile İncîl'i öğretir.

65- Ey Kitap ehli! İbrâhîm hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrât da, İncîl de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

5/ el-Mâide -46- O Peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrât'ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu Îsâ'yı gönderdik ve ona içinde hidâyet ve nûr olan, kendinden önceki Tevrât'ı tasdîk eden ve ALLÂH'dan korkanlar için bir hidâyet rehberi ve bir öğüt olan İncîl'i verdik.

47- İncîl ehli de ALLÂH'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, ALLÂH'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların tâ kendileridir.

66- Ve eğer onlar Tevrât'ı, İncîl'i ve kendilerine Rablerinden indirileni (Kur'ân'ı) ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (sayısız nimeti) yiyeceklerdi. İçlerinde aşırı olmayan (mutedil) bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür!

68- De ki: 'Ey Kitap Ehli, Tevrât'ı, İncîl'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiç bir şey üzerinde değilsiniz.' Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkârlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma.

110- ALLÂH şöyle diyecektir: "Ey Meryemoğlu Îsâ! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu'l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrât'ı ve İncîl'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrâiloğulları'na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum.

7/ el-A’râf -157- Onlar ki, o ümmî Peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrât ve İncîl'de yazılmış bulacakları o Peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdâr ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona îmân eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun Peygamberliği ile birlikte indirilen nûru izleyen kimseler var ya, işte asıl murâda eren kurtulmuşlar onlardır.

9/ et-Tevbe -111- ALLÂH, mü’minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: ALLÂH yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrât'ta da, İncîl'de de Kur'ân'da da ALLÂH'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahiddir. ALLÂH'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alışveriş  ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur.

48/ el-Fetih -29- Muhammed ALLÂH'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû’ya varırken secde ederken görürsün. ALLÂH’dan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır(eser-i sücûd). Bu, onların Tevrât'taki vasıflarıdır. İncîl'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. ALLÂH böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. ALLÂH inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

57/ el-Hadîd -27- Sonra bunların izinden ard arda Peygamberlerimizi gönderdik. Meryemoğlu Îsâ'yı da arkalarından gönderdik, ona İncîl'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince; onu Biz yazmadık. Fakat kendileri ALLÂH rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan îmân edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.

(Bkz:KUR'AN-I KERÎM & ZEBÛR & TEVRAT & SUHUF & TESLİS)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
I - İ - J
Gönderi tarihi: 18-11-2008
2,425 kez okundu
Block title
Block content