GECE İBÂDETİ

GECE İBÂDETİ

Cündüb B. Abdullâh;

"Nebi -sallallâhualeyhivesellem- bir ara keyifsizlendi de bir gece, yahud iki gece (namaza) kalkmadı" dediği rivâyet edilmiştir.

3/ Âl-i İmrân -113- Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemâat vardır ki, gece saatlerinde ALLÂH’ın âyetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

20/ Tâ hâ -130- O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, O'na hamdet. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da O'na ibadet et ki ALLÂH rızâsına eresin.

25/ el-Furkân -64- Geceleri Rabbine secde ederek ve kıyâm durarak geçirirler.

32/ es-Secde -16- Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine duâ’ ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler.

39/ ez-Zümer -9- Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyâma durarak dâima vazîfesini yapan, âhireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar.

50/ Kâf -39-40- O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamdederek tesbîh et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbîh et.

52/ et-Tûr -48-49- Hem rabbının hükmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle, geceden deTesbih et O’na hem de nücumun idbarı sıra.

73/ el-Müzzemmil -1- Ey örtünen!

2- Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).

3- Gecenin yarısında kalk, yahud yarısından biraz eksilt.

4- Veya bunu artır ve tertîl ile (ağır ağır, tane tane) Kur'ân oku.

5- Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

6- Çünkü gece ibâdete kalkma, evet o, hem daha dokunaklı, söyleyiş yönünden daha sağlamdır.

7- Hem Rabbinin ismini zikret ve her şeyden uzaklaşarak kendini O’na ver.

20- Rabbin, senin ve seninle birlikte olan bir grubun gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kıldığını biliyor. Gece ve gündüzü ALLÂH takdîr eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun. ALLÂH, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip ALLÂH'ın lütfunu arayan başka kimseler ve ALLÂH yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekâtı verin ve ALLÂH'a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarf edin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, ALLÂH katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. ALLÂH’dan bağış dileyin. Kuşkusuz ALLÂH bağışlayandır, merhamet edendir.

76/ el-İnsân -26- Gecenin bir kısmında da O’na secde et, geceleyin uzun bir süre de O’na tesbîh ve ibâdet et.

*SEHER (*) VAKTİ

*Seher (a.i.c:eshâr); Tan yeri ağarmadan biraz önceki vakit.

3/ Âl-i İmrân -17- Sabreden, îmânlarında sâdık ve samîmî, ALLÂH’ın huzûrunda itaatla divân duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde ALLÂH’dan af dileyen mü’minlerdir.

51/ ez-Zâriyât -17- Onlar geceleyin pek az uyurlardı.

-Yehceun; geceleyin az ve hafif bir uykuda bulunurlar.

18- Onlar seher vakitlerinde ALLÂH’dan bağışlanma dilerlerdi.

54/ el-Kamer -33- Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.

34-35- Şüphesiz Biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgâr gönderdik. Yalnız Lût’un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükâfatlandırırız.

-Hakk nidâ ider yok mu isteyen her nîm-i şeb,

Kim ne isterse ol berhudâr olur vakt-i seherde.

Cümle geceyi uyuma Kayyumu sever isen,

Tâ, hayy olasın Hayy ile ey cân vakt-i seherde.

Hakkı bîdar ol seher vaktinde tembel olma!

Uyumak ayb-ı âr olur vakt-i seherde.

-Nahşebî Hazretleri buyurur; Hiçbir gece yoktur ki, güneş doğana kadar gökyüzünden: Duâ’ eden yok mu, duâsına icâbet edilsin, tevbe eden yok mu, tevbesi kabul olsun, isteyen yok mu istediği verilsin!...”nidâsı gelmesin.

             *

Dur divâna gecelerde

Yâsin şifâ seherlerde.

             *

Kurtuluş seherlerdedir.

*TEHECCÜD (*)

*Teheccüd (a.i.hecd’den); gece uyanıp namaz kılma. gece namazı.

17/ el-İsrâ -79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsûs bir nâfile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir Makâm-ı Mahmûd (şefâat makâmına) göndermesi kesindir.

-O güneşi gecede ara. / Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi (rahmetullâhialeyh)

Yazar:
Kuranikerim.org
Kategorisi:
G
Gönderi tarihi: 18-11-2008
3,180 kez okundu
Block title
Block content